Regulamin

 1. Impreza Podlaski Festiwal Anime 7, zwana dalej Festiwalem, odbywa się w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, w Białymstoku, woj. podlaskim, od godziny 10:00 do godziny 20:00 dnia 22.09.2018 r. (sobota) oraz od godziny 10:00 do godziny 20:00 dnia 23.09.2018 r. (niedziela).

 2. Impreza Podlaski Festiwal Anime 7, organizowana przez Podlaskie Stowarzyszenie Miłośników Anime i Mangi „Sakura no Ki”, z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000103657, jest imprezą kulturalno – edukacyjną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 406) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 (j.t. Dz. U. z 2015 Nr 0 poz. 2139).

 3. Impreza Podlaski Festiwal Anime 7 jest imprezą zamkniętą. Na terenie Festiwalu mogą przebywać tylko uczestnicy i organizatorzy imprezy oraz osoby upoważnione przez organizatorów imprezy.

 4. Uczestnikiem imprezy Podlaski Festiwal Anime 7 jest każda osoba, która opłaciła składkę akredytacyjną, traktowaną jako darowizna wspierająca organizatorów w pokryciu kosztów organizacji imprezy. Zwolnieni z opłaty są organizatorzy oraz osoby przez nich wyznaczone. Organizatorzy pracują społecznie.

 5. Dowodem uzyskania zgody na uczestnictwo w imprezie jest identyfikator i/lub opaska na rękę, które każdy uczestnik musi nosić w widocznym miejscu, oraz które należy okazywać na każde wezwanie organizatorów i ochrony.

 6. Każda osoba akredytująca się na Festiwal, automatycznie potwierdza znajomość regulaminu. Regulamin będzie dostępny do wglądu na stanowisku akredytacji, na stronie internetowej Festiwalu, a także w biuletynach informacyjnych, wręczanych uczestnikom w czasie wejścia na teren imprezy.

 7. Nieprzestrzeganie regulaminu lub zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego, powodujące zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia własnego lub innych uczestników oraz nieprzestrzeganie prawa będzie skutkować usunięciem z terenu imprezy Podlaski Festiwal Anime 7 w trybie natychmiastowym, bez zwrotu kosztów oraz możliwości powrotu na teren imprezy, jak i pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej.

 8. Wszyscy uczestnicy imprezy Podlaski Festiwal Anime 7 zobowiązani są okazać przy wejściu ważny dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

 9. Osoby poniżej 16 roku muszą dodatkowo dostarczyć na wejściu wypełnione oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w imprezie.

 10. Dane podane przy odbiorze identyfikatorów służą tylko i wyłącznie do ewidencji i zapewnienia bezpieczeństwa na Festiwalu i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 2135). Po Festiwalu wszystkie dane wrażliwe są niszczone.

 11. Osoba biorąca udział w imprezie wraz z zakupem biletu zgadza się na przetwarzanie jej wizerunku na określonych polach eksploatacji (Portale społecznościowe, galeria zdjęć z wydarzenia) zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2016r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2018 poz. 1000).

 12. Na teren imprezy Podlaski Festiwal Anime 7 zabrania się wnoszenia i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 576), lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zabrania się również propagowania materiałów lub symboli nawołujących do nienawiści na tle rasowym, religijnym, dyskryminujących dowolne grupy społeczne, o zabarwieniu erotycznym, a także godzących w organy Rzeczpospolitej Polskiej.

 13. Repliki broni, wykorzystywane jako rekwizyty podczas atrakcji cosplay na imprezie Podlaski Festiwal Anime 7 mogą zostać wniesione na teren imprezy tylko za zgodą organizatorów, po uprzedniej informacji udzielonej mailowo organizatorom o chęci wniesienia rzeczowych rekwizytów na teren imprezy.

 14. Organizatorzy i ochrona imprezy zastrzegają sobie możliwość przeszukania bagażu uczestnika Festiwalu oraz kontrolę osobistą za jego zgodą, jeśli zachodzi podejrzenie wnoszenia/posiadania zabronionych przedmiotów, zarówno podczas wejścia na imprezę, opuszczania terenu imprezy, jak i podczas trwania imprezy Podlaski Festiwal Anime 7.

 15. Czynności, o których mowa w pkt. 13, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

 16. Od momentu rozpoczęcia imprezy do momentu jej zakończenie każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników, ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków.

 17. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, posiadające zabronione substancje na terenie imprezy, a także zachowujące się agresywnie, w sposób zakłócający porządek publiczny, lub zachowujące się w sposób nieobyczajny zostaną usunięte z terenu Podlaski Festiwal Anime 7 bez prawa powrotu na imprezę i zwrotu kosztów uczestnictwa. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy mogą wezwać policję lub powiadomić opiekunów prawnych.

 18. W przypadku stwierdzenia zaistnienia sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia, lub życia uczestników imprezy, bądź też zakłócenia porządku i/lub złamania regulaminu – osoba stwierdzająca zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania przedstawicieli organizacji lub ochrony o tym fakcie.

 19. Na teren Festiwalu nie wolno wnosić żadnych zwierząt. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.

 20. Na terenie imprezy Podlaski Festiwal Anime 7 zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada ich sprawca.

 21. Naruszenie plomb zabezpieczających gniazdka elektryczne na terenie budynku odbywania się imprezy grozi natychmiastowym usunięciem z terenu imprezy.

 22. Nieprzestrzeganie porządku na terenie imprezy (śmiecenie itd.) grozi usunięciem z terenu imprezy.

 23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki podczas trwania imprezy.

 24. Organizatorzy imprezy mają prawo brać udział w atrakcjach oraz konkursach.

 25. Organizatorzy imprezy zawierają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym. Warunki korzystania z ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 54 poz. 323).

 26. We wszystkich przypadkach nie objętych treścią regulaminu decydujący głos mają główni organizatorzy imprezy bądź odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.


Scroll to Top